PRADINĖS KLASĖS

Pradinėms klasėms dėstomos ugdymo sritys:

Dorinis, vertybinis ugdymas

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Fizinė sveikata

Etnokultūra

Matematika ir logika

Informacinės technologijos

Pasaulio pažinimas

Technologijos

Dailė

Muzika

Teatras ir Šokis

Ugdymo sritis papildo:

Sveikos gyvensenos įgūdžiai
Emocinis intelektas
Intelektualinio ir meninio kūrybiškumo puoselėjimas
Savarankiškumas ir visagalystė
Kasdienio gyvenimo įgūdžiai
Ekologija
Lyderystės menas
Organizacinė kultūra
Tautiškumas ir etnokultūra
Dorovė, etika ir kultūra

PASIEKIMAI

SUSIPAŽINK SU MOKYKLA

VASAROS STOVYKLOS

SUSIPAŽINK SU MOKYKLA STOVYKLAUDAMAS!

Čia diegiami sveikos fizinės ir emocinės gyvensenos principai, puoselėjama vaikų saviraiška, pasitikėjimas savimi ir savo galiomis, tobulinami socialiniai, bendradarbiavimo, lyderystės įgūdžiai, puoselėjamas emocinis intelektas, skatinamas vaikų domėjimasis veikla gamtoje, ugdoma pagarba jai, vaikams padedama puoselėti intelektualinį ir meninį kūrybiškumą.